بررسی تاریخ عکاسی ایران

بررسی تاریخ عکاسی ایران -
Bottom

مقالات لاتین

۱- The Photograph And The Album
Dr. Staci Gem Scheiwiller

download  

۲- Montabone’s ۱۸۶۲ photos from Iran have left a legacy
Mahshid Modares

download

۳- خبر برنامه یونسکو در روزنامه 

vivilacitta - italia 

download