بررسی تاریخ عکاسی ایران

در آذر ماه 1221 ه.ش (1842 م) پاولف روس اولین عکس را از ولیعهد 13 ساله ایران گرفت.

خرسندیم تا مجموعه ای را برای پژوهش و تحقیق در رابطه با تاریخ عکاسی ایران راه اندازی کنیم.ورود به سامانه